Ładowanie

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa Ogólne Warunki Umowy Najmu oraz korzystania z samochodu zwanego dalej Pojazdem i stanowi integralną część Umowy.
 2. 2. Wynajmujący – wskazany w umowie podmiot wynajmujący Pojazd.
 3. 3. Najemca – wskazany w Umowie podmiot najmujący Pojazd.
 4. 4. Użytkownik – osoba upoważniona przez Najemcę do kierowania pojazdem.
 5. 5. Kierujący-wskazana w Umowie i zaakceptowana przez Wynajmującego osoba uprawniona do kierowania Pojazdem.
 6. 6. Umowa, której dotyczy niniejszy regulamin może być podpisana przez Użytkownika, pod warunkiem uzyskania przez niego pisemnego upoważnienia reprezentacji przez Najemcę.

§ 2 WYDANIE I ZWROT POJAZDU

 1. 2.1 Wydanie i zwrot pojazdu odbywa się w siedzibie Wynajmującego lub w miejscu ustalonym w Umowie. Wydanie i zwrot poza godzinami pracy biura wiąże się z opłatą podaną w Tabeli Opłat. Wydanie i Zwrot Pojazdu poza Punktem Wynajmującego lub w innym miejscu, wymaga zgody Wynajmującego i podlega dodatkowej opłacie zgodnie z Umową.
 2. 2.2 Czas trwania najmu rozliczany jest w okresach dobowych od godziny rozpoczęcia najmu określonej w Umowie Najmu lub Protokole, stanowiącym integralną część Umowy. Zwrot pojazdu po wyznaczonej godzinie powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu i obciąża Najemcę. Dalsze korzystanie przez Najemcę z pojazdu po upływie okresu umowy najmu będzie uważane za przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony.
 3. 2.3 W chwili wydania pojazdu Najemca lub osoba przez niego upoważniona musi mieć ukończone 21 lat (w przypadku Pojazdu klasy Premium 25 lat), okazać:
  • - ważny dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • - ważne prawo jazdy, honorowane na terytorium RP.
  • - kartę płatniczą wystawioną na własne imię i nazwisko, konieczną do dokonania opłaty za wynajęty pojazd.
  • - dodatkowi kierujący muszą okazać ważne prawo jazdy, honorowane na terytorium RP.
  • - kopię aktualnych dokumentów KRS, REGON, NIP oraz upoważnienie do reprezentowania firmy – dotyczy Najemcy prowadzącego działalność gospodarczą.
 4. 2.4 Aby wynająć pojazd klasy Premium Najemca musi posiadać kartę kredytową wystawioną na własne imię i nazwisko.
 5. 2.5 Przekazanie oraz odbiór pojazdu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który potwierdza aktualny stan techniczny pojazdu oraz ewentualne uszkodzenia.
 6. 2.6. Wydanie i Zwrot Pojazdu nastąpi zgodnie z datą i godziną wskazaną w Umowie lub na żądanie Wynajmującego. Wydanie i zwrot Pojazdu w innym czasie, wymaga zgody Wynajmującego i podlega dodatkowej opłacie zgodnie z Umową.
 7. 2.7 Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w stanie jakim go wynajmował, z kompletem dokumentów, które otrzymał w dniu wynajmu, z poziomem paliwa taki jak w dniu wynajmu. Pojazd powinien być zwrócony czysty na zewnątrz i wewnątrz. Wszelkie braki, uszkodzenia konieczność umycia pojazdu pokryte będzie przez Najemcę zgodnie ze stawką wskazaną w Tabeli Opłat.
 8. 2.8 Z chwilą sporządzenia oraz podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego odpowiedzialność Najemcy za Pojazd wygasa.
 9. 2.9 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do niezwłocznego odebrania pojazdu Najemcy w związku z naruszeniem przez Wynajmującego warunków Umowy lub gdy Najemca wykorzystuje Pojazd niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty lub roszczenia Najemcy jakie mogą wyniknąć w tym przypadku.
 10. 2.10 Nieoddanie pojazdu po upływie 4 godzin od wyznaczonego terminu i nie powiadomienie Wynajmującego o przyczynie zwłoki zostanie uznane jako przywłaszczenie lub kradzież pojazdu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone do właściwych organów administracji i ścigania.
 11. 2.11 W sytuacji zwrotu Pojazdu przez Najemcę przed terminem wskazanym w Umowie, Wynajmujący może na wniosek Najemcy dokonać rekalkulacji dobowej stawki najmu w oparciu o rzeczywisty okres użytkowania pojazdu, zgodnie z cennikiem. Koszt rozpatrzenia wniosku 250zł brutto.
 12. 2.12 W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd w miejsce ustalone przez Wynajmującego. W przeciwnym przypadku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztem transportu pojazdu w miejsce ustalone przez Wynajmującego.
 13. 2.13 W przypadku, gdy Najemca dopuści się zwłoki w zwrocie pojazdu bez pozwolenia Wynajmującego zostanie obciążony stawką dzienną najmu za każdą dobę korzystania z pojazdu bez w/w zgody, ustaloną w Umowie, powiększoną o 100 % stawki dobowej za każdą dobę zwłoki.
 14. 2.14 W przypadku korzystania z Pojazdu na zasadach Pojazdu Zastępczego, Najemca ma obowiązek zwrócić wynajęty Pojazd we wskazanym przez Wynajmującego terminie. Wynajmujący jest zobowiązany do poinformowania Najemcy telefonicznie, mailowo lub listownie o ustalonym terminie zwrotu pojazdu przynajmniej z 12 godzinnym wyprzedzeniem.
 15. 2.15 Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego Pojazdu zauważone uszkodzenia lub braki w wyposażeniu muszą być zgłaszane w momencie przekazywania Pojazdu. Jeśli zwrot pojazdu następuje po zmroku uwagi należy zgłosić najpóźniej do godziny 10 rano dnia następnego.
 16. 2.16 W przypadku odmowy podpisania protokołu odbiorczego przez Najemcę lub z jego winy (brudny samochód), stan pojazdu oceni komisja powołana przez Wynajmującego na koszt Najemcy określony w Tabeli Opłat.
 17. 2.17 W przypadku braku możliwości wypożyczenia auta zarezerwowanego - z przyczyn niezależnych od Wynajmującego tj. np. kolizji, stłuczki, wypadku Wynajmujący zwróci Najemcy opłatę rezerwacyjną, a Najemca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń
 18. 2.18 Wynajmujący ma prawo odmówić wynajęcia pojazdu osobie zgłaszającej taką chęć bez podania przyczyny odmowy.

§3 ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU

 1. 3.1. Wynajęty Pojazd nie może być używany:
  • a) przez osobę inną niż osoby wskazane w Umowie i zaakceptowane przez Wynajmującego, poprzez wpisanie ich danych w Umowie jako Kierujący,
  • b) jeśli Najemca lub zaakceptowany Kierujący pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolności do koncentracji,
  • c) wbrew obowiązującym przepisom celnym, drogowym i innym,
  • d) poza granicami Polski, bez pisemnej zgody Wynajmującego,
  • e) w wyścigach, rajdach lub zawodach,
  • f) w formie podnajmu na rzecz innych podmiotów bez pisemnej zgody Wynajmującego,
  • g) do przewożenia zwierząt,
  • h) do holowania przyczep lub innych pojazdów,
  • i) do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie/zanieczyszczenie Pojazdu i narazić Wynajmującego na utratę możliwości zarobku, zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty,
  • j) do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji,
  • k) do jazdy poza drogami publicznymi lub drogami dopuszczonymi do użytku publicznego, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon,
  • l) gdy zamontowany na dach bagażnik lub inny element nie są dostarczone lub zaakceptowane przez Wynajmującego.
 2. 3.2. Najemca lub Kierujący musi posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku (w przypadku pojazdów Premium od 5 lat) uprawniające do kierowania danym Pojazdem oraz spełniać określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego wieku tj. 21 lat (w przypadku pojazdów klasy Premium 25 lat).
 3. 3.3 Do obowiązku Najemcy należy zapewnienie, aby osoby wskazane w Umowie jako Kierujący stosowały się do wszystkich zasad obowiązujących w Umowie. Za szkody poniesione przez Wynajmującego odpowiedzialność zawsze leży po stronie Najemcy.
 4. 3.4 Wyjazd poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej może mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody na piśmie od Wynajmującego. Zgoda może obejmować kraje Unii Europejskiej. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyjazdu oraz przejazdu przez Holandię. Najemca będzie odpowiadał materialnie za wszelkie koszty związane z samowolnym poruszaniem się Pojazdem poza granicami RP oraz otrzyma zwrot kaucji po 60 dniach od dnia zwrotu Wynajmowanego auta. Pojazd posiada lokalizator GPS informujący Wynajmującego o ewentualnym przemieszczeniu się Pojazdu poza granicami RP.
 5. 3.5 Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego. Wszelkie uszkodzenia i awarie należy natychmiast zgłaszać Wynajmującemu.
 6. 3.6 Mycie pojazdu może odbywać się wyłącznie na myjniach ręcznych lub bezdotykowych.

§4 OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. 4.1 Najemca lub upoważniona osoba do kierowania pojazdem w czasie użytkowania zobowiązany jest do:
  • a. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy , dowód rejestracyjny , polisa OC, zaświadczenie o wy najęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
  • b. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków,
  • c. wykonywania własnym koszt em i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu Adblue, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy , sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
  • d. stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  • e. utrzymywania samochodu w należytej czystości – w tym w szczególności w razie transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
  • f. przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia w wynajętym Pojeździe.
  • g. przestrzegania dopuszczalnej ładowności Pojazdu.
 2. 4.2 Wszelkie nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów Pojazdu, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu.

§5 ZAWARCIE UMOWY POPRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY NA STRONIE www.kuberacars.pl

 1. 5.1. Zawarcie Umowy Najmu Pojazdu następuje na podstawie złożonej przez Klienta oferty za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.kuberacars.pl oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej w ten sposób oferty Klienta.
 2. 5.2. Po złożeniu przez Klienta w ww. sposób oferty, Wynajmujący prześle Klientowi oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji oferty wciągu 3 godzin od otrzymania od Klienta oferty na wskazany przez Klienta adres e-mail, jednakże pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty płatności na poczet czynszu najmu wskazanej za pośrednictwem strony internetowej Wynajmującego poprzez platformę transakcyjną Tpay.pl
 3. 5.3. Jeżeli uregulowanie płatności na poczet czynszu najmu następuje w sposób inny niż wskazany wyżej, wypełnienie przez Klienta formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie wpłaty na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego podany na jego stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na rachunek bankowy jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty na podany przez Klienta adres email.
 4. 5.4. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu w klasie wybranej przez Klienta Wynajmujący zapewni Klientowi pojazd wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało złożone przez Klienta zamówienie. Najemca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy nie zgadza się na zmianę pojazdu na pojazd klasy wyższej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o braku możliwości wynajęcia zamówionego pojazdu. W przypadku gdy nie ma możliwość zapewnienia Najemcy pojazdu wyższej klasy Wynajmujący w terminie do dnia wydania pojazdu Najemcy jest uprawniony do odstąpienia od umowy za zapłatą kwoty równej wysokości Opłaty Rezerwacyjnej. W takim przypadku Wynajmujący zwróci Najemcy całość Opłaty Rezerwacyjnej lub kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia.
 5. 5.5 Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
  • a. zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,
  • b. spełnianie warunków przewidzianych w §2 pkt. 2.3 i § 48 pkt. 5.6 Regulaminu,
  • c. złożenie zamówienia co najmniej 72 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,
  • d. dokonania przez Klienta na rzecz Wynajmującego zapłaty całkowitych kosztów najmu lub opłaty rezerwacyjnej.
 6. 5.6 Klient może zrezygnować z odbioru zarezerwowanego pojazdu informując Wynajmującego o rezygnacji z wynajmu. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 7. 5.7 Odbioru samochodu może dokonać tylko Klient osobiście. W chwili odbioru samochodu Klient ma obowiązek posiadać:
  • a. ważny dowód osobisty, w przypadku obcokrajowców - ważny paszport,
  • b. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,
  • c. kartę płatniczą lub gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za najem,
  • d. w przypadku wskazania w formularzu internetowym innych osób uprawnionych do prowadzenia pojazdu - oryginały odpowiednich dokumentów wskazanych w lit. „a” i „b” niniejszego punktu Regulaminu.
 8. 5.8 W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Klienta lub i inną osobę wskazaną przez niego w formularzu internetowym w pozycji "DANE OSOBOWE" wymogów przewidzianych w §2 pkt. 2.3 i § 5 pkt. 5.6 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Klientowi wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
 9. 5.9 W razie niedokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do niezwłocznego zwrotu Klientowi wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
 10. 6.0 Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsument, a w związku z treścią art. 38 pkt. 12 w/w ustawy .
 11. 6.1 Z chwilą odbioru pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty depozytu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Wynajmującemu na podstawie zawartej umowy najmu. Zapłata depozytu może nastąpić w formie bezgotówkowej lub poprzez dokonanie blokady środków pieniężnych (preautoryzacja operacji) na karcie płatniczej Najemcy.

§6 OPŁATY ZA NAJEM

 1. 6.1 Wysokość opłaty za najem określana jest w chwili rozpoczęcia najmu i zależy od okresu najmu. Zastosowanie ma stawka najmu wskazana w Umowie z zastrzeżeniem, że w przypadku skrócenia okresu najmu na wniosek Najemcy, ustalona dobowa stawka najmu może ulec zmianie i zostanie ustalona w oparciu o stawkę określoną w Cenniku. Do ustalonej opłaty za najem będą doliczone kwoty opłat wskazane w Tabeli Opłat, w zależności od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.
 2. 6.2. Wszystkie ceny i opłaty ustalone i podane w Umowie Najmu i załącznikach podane są w kwotach brutto i walucie PLN.
 3. 6.3 Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, grzywny i kary skierowane do Wynajmującego, powstałe w trakcie trwania Umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy bezpośrednia odpowiedzialność leży po stronie Wynajmującego.
 4. 6.4 W przypadku kar umownych wynikających z Umowy, obowiązek ich zapłaty nastąpi z chwilą zakończenia Umowy, w chwili faktycznego zwrotu pojazdu lub w terminie wskazanym przez Wynajmującego.
 5. 6.5 W przypadku zaległości płatniczych, Wynajmujący będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za każdy dzień spóźnienia, w wysokości czterokrotności stopy lombardowej, obowiązującej w dniu podpisania Umowy.
 6. 6.6 Oprócz przypadków określonych w Umowie, w przypadku stwierdzenia winy Najemcy lub proporcjonalnie do stopnia współwiny, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy kosztami ich usunięcia w następujących przypadkach:
  • a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie Pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz,
  • b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, nie objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, opony, felgi, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii, zderzaki, anteny).
  • c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę.
  • d) wartość równa utracie wartości Pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
 7. 6.7. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz do ich przesyłania w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przysyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. 6.8. W przypadku płatności za najem karta płatniczą, karta winna być wystawiona na imię i nazwisko Najemcy.
 9. 6.9 W przypadku kradzieży auta, gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania Wynajmujący ma prawo do ubiegania się od Najemcy odszkodowania do wysokości kwoty brutto wg polisy ubezpieczeniowej.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. 7.1. Wynajmujący jest odpowiedzialny za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z używaniem wynajmowanego Pojazdu lub jego awarią czy uszkodzeniem powstałych wyłącznie z winy Wynajmującego. W pozostałych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada, a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia.
 2. 7.2. Wynajmujący nie odpowiada za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w Pojeździe. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w Pojeździe przez Najemcę.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

 1. 8.1. Najemca jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe i przestępstwa, które miały miejsce w czasie trwania Umowy Najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez Najemcę Pojazdu.
 2. 8.2 Najemca akceptuje, że Wynajmujący udostępni w przypadku takiej konieczności Policji lub innym upoważnionym organom dane osobowe Najemcy, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. 8.3. Poza przypadkami wskazanym w Umowie, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy lub współwiny do wysokości określonego udziału własnego.

§ 9 UBEZPIECZENIE

 1. 9.1 Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem i polisą ubezpieczenia Pojazdu, wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.
 2. 9.2. Pojazd nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty). Najemca będzie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty) w razie przemieszczania wynajętego samochodu poza granicę Polski do krajów, w których niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe wraz ze swoją odpowiedzialnością materialną w wysokości pełnych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w razie nie wywiązania się z tego obowiązku.

§ 10 USZKODZENIE POJAZDU, AWARIA - OPŁATY Z TYM ZWIĄZANE

 1. 10.1. W przypadku, gdy wynajęty Pojazd zostanie uszkodzony cały lub jego część z winy lub współwiny Najemcy, Najemca jest zobowiązany do pokrycia rzeczywistych kosztów szkody, do kwoty ustalonego udziału własnego. Koszty takowe w pierwszej kolejności potrącone są z kaucji. Kaucja blokowana jest do czasu rozliczenia szkody.
 2. 10.2. Gdyby wartość przyznanej na zasadach określonych w pkt. 1 kwoty odszkodowania lub kaucja, nie pokryje w całości wydatków związanych z likwidacją powstałej szkody i/lub przywróceniem stanu majątkowego Wynajmującego do stanu sprzed zdarzenia, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 3. 10.3. Gdy wynajęty Pojazd zostanie uszkodzony, skradziony bądź utracony cały lub jego część z winy lub współwiny Najemcy, Kierującego lub pasażera, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność proporcjonalnie do stopnia winy do wysokości wartości powstałej szkody oraz za wszelkie straty poniesione przez Wynajmującego z tytułu braku możliwości używania pojazdu w czasie naprawy lub likwidacji szkody. Niemożność wypożyczenia pojazdu z winy Najemcy proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu (jeden dzień = cena dobowego najmu), oraz szkody nie objęte ubezpieczeniem, również w pełni finansowo obciążają Najemcę. Dodatkowo Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Końcowa kwota finansowej odpowiedzialności zostanie ustalona przez Wynajmującego w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty na podstawie zgromadzonej dokumentacji.
 4. 10.4. Jeżeli Najemca spowoduje wypadek i oddali się z miejsca wypadku lub nie wykona swoich obowiązków określonych w niniejszej Umowie, będzie ponosił odpowiedzialność do wysokości wyrządzonej szkody lub rzeczywistych kosztów poniesionej szkody, oraz będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w Umowie.
 5. 10.5. W razie zaistnienia szkody, wypadku, kolizji lub kradzieży, Najemca musi niezwłocznie powiadomić Policję (997 lub 112) i Wynajmującego. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony bez zgody Wynajmującego.
 6. 10.6. Najemca musi niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, kradzież lub wypadek przedmiotu najmu. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń, Najemca zobowiązany jest przedstawić Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym zaistniałego zdarzenia. W szczególności raport ze zdarzenia szkodzącego powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia jak również numery rejestracyjne i numery polis ubezpieczenia OC uczestniczących pojazdów. W każdym przypadku Najemca zobowiązany jest dostarczyć policyjny raport ze zdarzenia.
 7. 10.7. W przypadku uszkodzenia, awarii Pojazdu na skutek niezawinionego działania Najemcy, Wynajmujący wymieni lub naprawi maksymalnie w czasie do 3 dni roboczych uszkodzony pojazd. Przy wymianie pojazdu muszą być dokonane stosowne zmiany na Umowie Najmu, zaakceptowane przez obie Strony Umowy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne Najemcy, włączając utratę zysków, dopóki na podstawie właściwego orzeczenia organu powołanego do ustalenia odpowiedzialności zostanie uznana odpowiedzialność Wynajmującego.
 8. Najemcy nie przysługuje wymiana pojazdu w przypadku:
 9. a) szkody powstałej z winy Najemcy lub użytkownika,
 10. b) utraty dokumentów Pojazdu, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej,
 11. c) unieruchomienia, awarii Pojazdu poza granicami RP,
 12. d) przebicia opony.
 13. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z ewentualnym transportem auta spoza granic RP.
 14. 10.8. Za szkody powstałe z winy lub współwiny Najemcy w wyniku użycia Pojazdu, Najemca zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami powstałej szkody. Dodatkowo Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną wskazaną w Umowie.
 15. 10.9. Za każdorazowe udzielanie na wniosek organów ścigania, organów administracji państwowej lub samorządowej, jakiejkolwiek pisemnej informacji o Najemcy jako użytkowniku pojazdu, w szczególności którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa, pobierana zostanie opłata określona w Tabeli Opłat.
 16. 10.10. Wszelkie koszty napraw, szkód lub innych kosztów poniesionych w związku z niewłaściwym wykonaniem postanowień niniejszej Umowy przez Najemcę, ustalone zostaną na podstawie obowiązujących w dniu zaistnienia zdarzenia cenników dealerskich lub producenta. Koszt robocizny ustalony zostanie w oparciu o przeciętną stawkę roboczogodziny dla danej czynności, w miejscu siedziby Wynajmującego.
 17. 10.11. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych Pojazdu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii samochodu w okresie użytkowania pojazdu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego, oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 18. 10.12. Najemca może naprawić Pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
 19. 10.13. Udział własny - należy przez to rozumieć karę umowną, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego w przypadku zaistnienia zdarzenia szkodzącego, niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Wysokość udziału własnego jest każdorazowo szczegółowo określona w Umowie, w oparciu o analizę ryzyka.

§ 11 PRZEGLĄDY I NAPRAWY

 1. 11.1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu Pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.
 2. 11.2. W razie udostępnienia Pojazdu do wykonania przeglądu w innym terminie niż wskazany przez Wynajmującego lub nie udostępnienia go, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami ewentualnej straty lub karami, jakie Wynajmujący poniósł przez zaniedbanie Najemcy. W przypadku utraty gwarancji na Pojazd Najemca zostanie obciążony karą karą umowną określoną w Tabeli Opłat.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. 12.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KUBERA CARS z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska 52, 86-300 Grudziądz (dalej zwana Administratorem). Właścicielem firmy jest Pan Janusz Kubera z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 798 60 20 40 oraz adresem e-mail biuro@kuberacars.pl
 2. 12.2. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Administrator.
 3. 12.3. Wysyłając nam swoje zapytanie wyrażają Państwo tym samym zgodę na wykorzystanie podanych danych w celu realizacji zapytania.
 4. 12.4. Państwa dane osobowe - imię i nazwisko, firma, adres e-mail - będą wykorzystywane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla odpowiedzi przez Administratora na zgłoszone zapytanie, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, nie dłużej niż przez okres 24 miesiące.
 5. 12.5. Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 1.
 6. 12.6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 1.
 7. 12.7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 13.1.W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. 13.2 Wszelkie spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Wynajmującego.
 3. 13.3 Wszelkie zmiany wynikające z umowy lub z nią związane, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach najmu, będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. 13.4 Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego poinformowania listem poleconym o zmianie swojego adresu zamieszkania, siedziby, danych osobowych, rachunku bankowego itp. Brak w/w powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja i przelewy bankowe kierowane będą na dotychczasowy adres lub rachunek bankowy i będą przez Strony traktowane jako doręczone.
 5. 13.5 Wszystkie kwoty podane w Umowie są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

TABELA OPŁAT

L.p. Czynność Opłata
1. Wezwanie do zapłaty 25 PLN / dokument
2. Udzielenie na wniosek organów ścigania, administracji państwowej lub samorządowej, pisemnej informacji o kliencie jako użytkowniku pojazdu, w szczególności którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa (dotyczy również nieuregulowania opłat za postój, parking) jak również w przypadku, gdy wobec użytkownika pojazdu prowadzone jest jakiekolwiek postępowanie wyjaśniające. 80 PLN / dokument
3. Mycie, sprzątanie auta klasa A do C, zewnętrzne lub wewnętrzne w przypadku zwrotu nieumytego 50 PLN
4. Mycie, sprzątanie auta klasa C+, zewnętrzne lub wewnętrzne w przypadku zwrotu nieumytego 70 PLN
5. Mycie, sprzątanie auta klasa D+, K, P, R, T, zewnętrzne lub wewnętrzne w przypadku zwrotu nieumytego 150 PLN
6. Uzupełnienie braku paliwa w przypadku ujawnienia niższego stanu niż w dniu wydania 50 PLN + zwrot kosztów
7. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 350 PLN
8. Brak elementów wyposażenia Opłata wg. cennika producenta + 30%
9. Wystawienie na wniosek Najemcy zgody na wyjazd pojazdem poza granice kraju (upoważnienia itp.) Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa 200 PLN
10. Wystawienie na wniosek Najemcy zgody na wyjazd pojazdem poza granice kraju (upoważnienia itp.) Austria, Węgry, Łotwa 400 PLN
11. Wystawienie na wniosek Najemcy zgody na wyjazd pojazdem poza granice kraju (upoważnienia itp.) Anglia, Holandia, Belgia, Francja, Szwajcaria, Luxemburg, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Dania, Szwecja 900 PLN / dokument
12. Wydanie, zwrot pojazdu w godzinach innych niż określone w Umowie lub poza godzinami pracy biura Wynajmującego. pn- sob. 7.00-9.00 oraz 17.00-19.00 50 zł, godz. 19-7.00 100 zł,niedzielę i święta 100 zł.
13. Wydanie, zwrot pojazdu w miejscu innym niż określone w Umowie 2 PLN za kilometr
14. Opłata za przekroczenie limitu kilometrów - limit 500 km / doba 0,50 PLN za km
15. Przygotowanie pojazdu 80 PLN
16. Uszkodzenie pojazdu z winy lub współwiny (adekwatnie do stopnia) Najemcy – udział własny Zgodnie z umową
17. Anulowanie rezerwacji w terminach późniejszych niż wskazane w Umowie Opłata Rezerwacyjna
18. Komisyjny odbiór pojazdu 150 PLN
19. Ponowne uruchomienie pojazdu po jego wcześniejszym zablokowaniu 500 PLN
20. Dodatkowy kierowca, zatwierdzony przez Wynajmującego 5 PLN osoba/dzień
21. Inne, nie wymienione 50 PLN + zwrot kosztów
22. Utrata gwarancji z winy Najemcy. 20000 PLN
23. Wyjazd poza granicę RP bez pisemnej zgody wynajmującego. 100 PLN za każdą dobę pobytu pojazdu za granicą RP

Najemca - Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Umowy, OWUN, Tabelą Opłat oraz Cennikiem, otrzymał ich kopie i wyraża zgodę na ich włączenie do Umowy, jako jej integralnej części.